• Invalshoek A | Inzicht

  Inzicht is verkregen door alle scope 1 en 2 emissies te verwerken in een Carbon Footprint. Dit is vervolgens geanalyseerd in de CO2-Emissie Inventarisatie conform de eisen in ISO 14064-1.
  Op deze pagina vindt u de verschillende verslagen en documenten, behorend bij invalshoek A, het inzicht.

 • Invalshoek B | Reductie

  CO2-reductie is altijd al een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Voor BRControls is dit zelfs corebusiness. Wij zijn immers altijd in de weer om de CO2-emissie in onze omgeving en bij onze klanten te verlagen. Het verlagen van onze eigen CO2-emissie is daarom voor ons een vanzelfsprekendheid.

 • Invalshoek C | Transparantie

  Over onze voortgang van de CO2-reductie willen wij graag transparant zijn. Mede daarom is deze website ingericht. Verdere communicatie treft u op deze pagina.

 • Invalshoek D | Participatie

  De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming van de bedrijfsvoering te komen. Het gebruik van biomassa en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.

 • Certificaat

  Klikt u hier voor een kopie van ons CO2-bewust certificaat, trede 3.

Welkom op de CO2-wikipagina van BRHolding / BRControls

Deze pagina is speciaal ingericht om de informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder van BRHolding te publiceren en te communiceren.

Terugdringen van energie en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. BR Holding BV is zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en brandstofverbruik, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Vervolgens is een reductieplan opgesteld en uitgevoerd voor de jaren 2013-2017. In 2017 is door BR Holding BV een onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden om het brandstof- en energieverbruik en dus de CO2-emissie te reduceren.

In vervolg daarop is dit uitgewerkt en zoveel als mogelijk concreet en smart benoemd. De uitwerking daarvan treft u in dit Energie Management Actieplan 2018-2020. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan denken wij een reductie in 2020 bereikt te hebben van 12,0%. Deze 12,0% wordt bereikt door 11,9% binnen scope 1 te reduceren en 0,1% in scope 2 en is gerelateerd aan de werkorderomzet.

Rapporterende organisaties: Deze CO2-wiki omvat de Carbon Footprint en bijbehorende analyses van BRControls Projects en BRControls Products. Deze twee werkmaatschappijen vallen samen onder de holding BRHolding.
Waar in verslagen beide werkmaatschappijen wordt bedoeld, wordt dit dan ook aangegeven als ‘BRControls’.

Het gehele systeem m.b.t. de CO2-prestatieladder en bijbehorende verslagen en website is opgezet in nauwe samenwerking met Gerben de Vries – KAM-advies & begeleiding te Doetinchem.

Voor onze pagina op de website van SKAO, volgt u deze link.